بروز شده  در تاریخ  : 97/11/28   ساعت 10  صبح   

 

 
تاریخ   میلادی تاریخ  شمسی نام شهر نام مرکز آزمون برگزار کننده
9  March 18  اسفند    
   
تبریز دانشگاه  تبریز
زنجان گسترش
کرمان موسسه آموزش عالی کرمان
قزوین دانشگاه البرز
 
تاریخ   میلادی تاریخ  شمسی نام شهر نام مرکز آزمون برگزار کننده
16  March 25  اسفند    
ارومیه آواتاک
تبریز دانشگاه  تبریز
 زنجان  گسترش
   
   
   

 تاریخ   میلادی تاریخ  شمسی نام شهر نام مرکز آزمون برگزار کننده
6    April 17  فروردین    
ارومیه آواتاک
تبریز دانشگاه  تبریز
تهران علامه سخن  و زبان نگار
زنجان گسترش
کرمان موسسه آموزش عالی کرمان
   
   

 
تاریخ   میلادی تاریخ  شمسی نام شهر نام مرکز آزمون برگزار کننده
13  April  24  فروردین
   
   
   
   
یزد موسسه آموزش عالی امام جواد
قزوین دانشگاه البرز

 
تاریخ   میلادی تاریخ  شمسی نام شهر نام مرکز آزمون برگزار کننده
11  May 22  اردیبهشت اصفهان دانشگاه صنعتی  اصفهان
   
   
تهران سنجش ، علامه سخن ، معرفت ، امیربهادر و  زبان نگار
   
کرمان موسسه آموزش عالی کرمان
   
قزوین دانشگاه البرز
 

 
تاریخ   میلادی تاریخ  شمسی نام شهر نام مرکز آزمون برگزار کننده
18  May 29  اردیبهشت    
ارومیه آواتاک
تبریز دانشگاه  تبریز
تهران سنجش
زنجان گسترش
   
یزد موسسه آموزش عالی امام جواد
   


تاریخ   میلادی تاریخ  شمسی نام شهر نام مرکز آزمون برگزار کننده
19  May 30  اردیبهشت    
   
   
تهران سنجش
   
   
   
    
تاریخ   میلادی تاریخ  شمسی نام شهر نام مرکز آزمون برگزار کننده
1  June 11 خرداد    
ارومیه آواتاک
   
تهران سنجش ، علامه سخن ، معرفت ، امیربهادر،  زبان نگار 
زنجان گسترش
کرمان موسسه آموزش عالی کرمان
   
   


 
تاریخ   میلادی تاریخ  شمسی نام شهر نام مرکز آزمون برگزار کننده
15  June 25 خرداد اصفهان دانشگاه صنعتی  اصفهان
   
تبریز دانشگاه  تبریز
تهران سنجش
   
   
یزد موسسه آموزش عالی امام جواد
قزوین دانشگاه البرز

 
تاریخ   میلادی تاریخ  شمسی نام شهر نام مرکز آزمون برگزار کننده
29  June 9 تیر
   
   
تهران سنجش
 
تاریخ   میلادی تاریخ  شمسی نام شهر نام مرکز آزمون برگزار کننده
06  July 15 تیر اصفهان دانشگاه صنعتی  اصفهان
ارومیه آواتاک
تبریز دانشگاه  تبریز
تهران علامه سخن ،امیربهادر ، خاتم ، زبان نگار ، معرفت و سنجش 
زنجان گسترش
   
   
قزوین دانشگاه البرز
 
 
تاریخ   میلادی تاریخ  شمسی نام شهر نام مرکز آزمون برگزار کننده
13  July 22 تیر    
   
   
تهران سنجش
   
   
یزد موسسه آموزش عالی امام جواد
   
 
تاریخ   میلادی تاریخ  شمسی نام شهر نام مرکز آزمون برگزار کننده
20  July 29 تیر    
   
   
تهران سنجش
   
   
   
   
 
.
تاریخ   میلادی تاریخ  شمسی نام شهر نام مرکز آزمون برگزار کننده
28  July 6 مرداد    
   
   
تهران سنجش
   
   
   
   
 
27 دی 1397 244

برچسب ها :

آزمون تافلتافل
Powered by CMSIRAN © 2002 - 2020