مجوز برگزاری آزمونهای اینترنتی    E   (TOEFL iBT , GRE , … )  ETS




 

مجوز سازمان آموزش فنی و حرفه ای