مدرک  آزمون  TOEIC یک مدرک معتبر و قابل اعتماد از نظر کارفرمایان  بین المللی  جهت تعیین  میزان توانایی
شخص در برقراری  ارتباط به زبان انگلیسی است . شرایط استاندارد آزمون، این اطمینان را  به آزمون دهنده ها و
کارفرمایان می دهد که بصورت کاملاً حرفه ای میزان مهارت  واقعی آزمون دهنده در زبان انگلیسی تعیین شده است.
سئوالات  آزمون TOEIC  از زندگی روزمره  و واقعی اشخاص در اجتماع  و محیط کار   شبیه سازی  شده است .


  کلاسهای فشرده  TOEIC   :

 
نام دوره سطح شرکت کنندگان در دوره طول دوره
ظرفیت کلاس

 
1 High beginner
250Test Score   550
1 ماه - 40 جلسه - هر هفته 10 جلسه  و هر جلسه 1.5 ساعت 6 نفر
2 Intermediate
Test Score 550
1 ماه - 40 جلسه - هر هفته 10 جلسه  و هر جلسه 1.5 ساعت 6 نفر


کلاسهای عادی   TOEIC


 
نام دوره سطح شرکت کنندگان در دوره طول دوره ظرفیت کلاس
1 Placement Test Score < 550 3 ترم ، هر ترم 15 جلسه – هرجلسه 1.5 ساعت 9 نفر
2 550 ≤ Placement Test Score <  785 3 ترم ، هر ترم 15 جلسه – هرجلسه 1.5 ساعت 9 نفر
3 Placement Test Score ≥ 785 3 ترم ، هر ترم 15 جلسه – هرجلسه 1.5 ساعت 9 نفر 
22 فروردین 1394 مدیر 12060
Powered by CMSIRAN © 2002 - 2023