مدرسین محترم زبان انگلیسی

اگر دارای مدرک TOEFL iBT با حداقل نمره 100 هستید ، جهت تدریس از شما دعوت بعمل می آید


دپارتمان ها


دپارتمان زبان

دوره آمادگی GRE, دوره آمادگی TOEFL, دوره آمادگی Pre-TOEFL, دپارتمان کودک و نوجوان

نتایج آزمون

نتایج آزمون آزمایشی ،نتایج آزمون سطح بندی ،نتایج آزمون های شرکت کنندگان در دوره آمادگی TOEFL

Powered by CMSIRAN © 2002 - 2016