ردیف روز و تاریخ برگزاری آزمون تاریخ شروع ثبت نام تاریخ پایان ثبت نام (  به شرط  پرنشدن ظرفیت ) تاریخ اعلام نتایج
1
جمعه 1 اردیبهشت 1396(صبح) سه شبه96/1/8 از ساعت 10 صبح چهارشنبه 96/1/16

شنبه96/2/9
2 جمعه 5 خرداد 1396(صبح) یکشنبه 96/2/10 از ساعت 10 صبح چهارشنبه96/2/20

شنبه 96/3/13
3 جمعه 23 تیر  1396(صبح) سه شنبه 96/3/16
از ساعت 10 صبح
یکشنبه  96/4/4 

شنبه 96/4/31
4 جمعه 27 مرداد 1396(صبح) یکشنبه  96/5/1
از ساعت 10 صبح
یکشنبه 96/5/15 شنبه 96/6/4
5 جمعه 31 شهریور 1396(صبح) پنجشنبه 1396/7/6
6 جمعه 5 آبان پنجشنبه  1396/8/11
7 جمعه 10  آذر پنجشنبه 1396/09/16
8 جمعه  8  دی  یکشنبه 1396/9/19 پنجشنبه 1396/10/14
9 جمعه  13  بهمن  شنبه  1396/10/11 دوشنبه 1396/10/25 پنجشنبه  1396/11/19
10 جمعه    18  اسفند سه شنبه  1396/11/24 شنبه  1396/11/30 شنبه   1396/12/26

 
07 فروردین 1396 6246
Powered by CMSIRAN © 2002 - 2023