دوره  آمادگی آزمون EPT  فشرده  ، ویژه  آزمون   22 دی ماه   96

پایان  مهلت  ثبت
 نام  20  آبان ماه   96

شروع  کلاس  22 آبان ماه   96 
 
ردیف روز و تاریخ برگزاری آزمون ساعت شروع آزمون
1
جمعه   5 خرداد    1396
9:00 صبح
2 جمعه    23 تیر    1396
9:00 صبح
3 جمعه    27 مرداد  1396
9:00 صبح
4 جمعه  24 شهریور 1396
9:00 صبح
5 جمعه    21  مهر 1396 9:00 صبح
6 جمعه   12 آبان  1396 9:00 صبح
7 جمعه    24 آذر  1396 9:00 صبح
8 جمعه    22 دی   1396 9:00 صبح
9 جمعه   27   بهمن  1396 9:00 صبح
10 جمعه   18  اسفند  1396 9:00 صبحمنابع  آزمون EPT  بنا بر اعلام  دانشگاه آزاد عبارتند از : 

۱- Longman Preparation for the TOEFL (The Paper - based)
۲- Barron’s Essential Words for TOEFL
۳- ۱۱۰۰ Words You Need to Know
۴- ۵۰۴ Essential Words
۵- TOEFL Reading Flash (۲۰۰۱)
 
18 اردیبهشت 1396 3733
Powered by CMSIRAN © 2002 - 2023